Regulamin Brokeria.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BROKERIA.PL  

Niniejszy Regulamin świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu brokeria.pl, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest Brokeria Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803423, NIP: 5842787121, REGON: 384351851 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł w całości wniesionym.Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad, w tym warunków licencji udzielanej przez Usługodawcę, o której mowa w § 2 Regulaminu. 

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z serwisu brokeria.pl
b) Serwis – rozumie się przez to Serwis brokeria.pl, umieszczony w Internecie na stronie www.brokeria.pl, w którym zostało umieszczone Oprogramowanie umożliwiające wykonanie usług, o których mowa w § 3;
c) Usługodawca – rozumie się przez to przedsiębiorstwo Brokeria Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803423, NIP: 5842787121, REGON: 384351851, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł w całości opłaconym; 
d) Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot korzystający z Serwisu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, któremu ustawodawca przyznaje zdolność prawną; 
e) Usługobiorca – rozumie się przez to Użytkownika, który zawiera z Usługodawcą Umowę, na mocy, której jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej;
f) Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie, przy pomocy zamieszczonego w Serwisie Oprogramowania, odpłatnych usług wymienionych w § 3, zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem abonamentowym; 
g) Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu; 
h) Opłata Abonamentowa – oznacza kwotę wynagrodzenia należną Usługodawcy za dany okres rozliczeniowy, za udostępnienie Użytkownikowi abonamentowemu Oprogramowania;
i) Oprogramowanie - oznacza program komputerowy udostępniany Użytkownikowi w ramach Umowy, umieszczony w Serwisie, przeznaczony do samodzielnego dokonywania czynności księgowych i innych, określonych w § 3 Regulaminu; 
j) Konto – oznacza przydzieloną Usługobiorcy przestrzeń w Serwisie wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą w szczególności na korzystanie z Oprogramowania, gromadzenie danych oraz prezentowanie przez Usługodawcę innych informacji; 
k) Subkonto – oznacza przydzieloną Użytkownikowi przestrzeń w ramach Konta, pozwalającą na korzystanie z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem Subkonta;
l) dane osobowe –  oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
ł) przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

§ 2. Prawa autorskie. Udzielenie licencji. 

  1. Prawa autorskie do Serwisu brokeria.pl jak również do Oprogramowania zamieszczonego na stronie internetowej www.brokeria.pl należą do Usługodawcy – Brokeria Company sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk – lub zostały jej udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz.83 ze zm.). Takiej samej ochronie jak w § 2 ust. 1 podlega wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie, znaki towarowe oraz inne elementy umieszczone w Serwisie tj., teksty, zdjęcia czy multimedia. 
  2. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania. Licencja ma charakter ograniczony, niewyłączny i nieprzenoszalny oraz udzielona jest na czas trwania Umowy. 
  3. Oprogramowanie jest udostępnione dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu się w Serwisie oraz w przypadku, gdy Subkonto lub Konto jest odpłatne po dokonaniu opłaty Abonamentowej. Usługodawca nie zapewnia działania oprogramowania w wersji offline, poza okolicznościami określonymi w Regulaminie.
  4. Licencja na korzystanie z Oprogramowania jest udzielana po zaakceptowaniu Regulaminu przez Usługobiorcę, co jest równoznaczne z akceptacją warunków udzielenia licencji.
  5. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: stosowanie Oprogramowania przez Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie go w przeglądarce internetowej oraz, w przypadkach określonych w Regulaminie, uruchomienie i wyświetlanie Oprogramowanie w wersji offline. 
  6. Na podstawie licencji, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Oprogramowania w tym samym czasie na nieograniczonej liczbie komputerów.
  7. Kopiowanie lub zmiana, w tym usuwanie jakiejkolwiek części lub elementu Serwisu, w całości lub części a także wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, jest dozwolone po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania, pożyczania, użyczania, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Oprogramowania. 

   § 3. Zakres świadczonych usług
    
   Usługodawca za pomocą Serwisu, zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Oprogramowanie, które umożliwi świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług polegających na: 
   a) wyliczaniu, na podstawie wprowadzonych danych, należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego: - wyliczanie zobowiązań należnych Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego, - wyliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, - wyliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, -inne rozliczenia kadrowo-płacowe, - przygotowywanie do wydruku formularzy dla Urzędów Skarbowych oraz danych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
   b) generowaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności: - zestawienie niezapłaconych faktur sprzedaży i zakupu, - generowanie wezwań do zapłaty w postaci plików PDF, - zestawienie niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, - zestawienie niezapłaconych podatków, - przechowywanie bazy danych kontrahentów Użytkownika - przechowywanie ewidencji i rozliczeń pracowników - wprowadzanie, przechowywanie i odtwarzanie przy pomocy oprogramowania dokumentacji w formie plików .pdf przez okres do 30 kwietnia każdego roku następującego po roku rozliczeniowym, - wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z takiej opcji, - wystawianie w języku polskim i angielskim faktur sprzedaży, w tym walutowych, faktur zaliczkowych, faktur proforma i dowodów wewnętrznych, jak również duplikatów, faktur korygujących oraz definiowanie wzorców faktur cyklicznych; - generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów; - generowanie rejestrów VAT; - prowadzenie ewidencji środków trwałych; - rozliczanie kosztów pojazdów; - generowanie raportów; - obliczanie stawek amortyzacji; - ewidencja i rozliczenie pracowników 
   Poza usługami określonymi w § 3 ust. 1 usługodawca dostarcza następujące narzędzia: - kalendarz planowanych zadań, - symulację z zakresu przychodów, rozchodów, podatków, - statystyki przedsiębiorcy - pobieranie raportu dotyczących dłużników -płatne - wyliczanie zdolności kredytowej, - składanie wniosków kredytowych online, - serwis informacyjny z zakresu prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, - wideokonferencje – płatne - przechowywanie dokumentów – płatne dodatkowo payu 
   W serwisie mogą być prezentowane reklamy i inne materiały promocyjne Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących a także, na podstawie odrębnej umowy, Użytkowników.
   Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia, jak i zmiany w istniejącym serwisie. 
   Usługi określone w § 3, są odpłatne. Informacja o opłatach zawarta jest w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu, który można znaleźć w podstronie www.brokeria.pl/a10,cennik. 

   § 4. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika abonamentowy.
    
   Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. Usługobiorca może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem po zalogowaniu się na Konto lub Subkonto.
   Korzystanie z Serwisu wymaga: 
   a) zainstalowania przeglądarki internetowej : Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 26.0, lub Google Chrome 31.0, 
   b) zainstalowania program Adobe Reader w celu dostępu do raportów w formacie PDF, generowania dokumentacji księgowej oraz wezwań do zapłaty,
   c) zainstalowania programu Microsoft Office, Open Office lub Libre Office w celu dostępu do raportów w formacie Excel, 
   d) posiadania poczty elektronicznej e-mail, 
   e) włączenia ciasteczek, 
   f) włączenia obsługi JavaScript, 
   g) zainstalowania wtyczki Adobe Flash Player. 
   W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien się zalogować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Serwisie, wprowadzając do zamieszczonego na stronie formularza dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownika rejestruje za jego zgodą Usługobiorca podając jego dane osobowe, do których należą: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego. Powyższe dane są niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia się między Usługobiorcą a Usługodawcą. 
   Przed pierwszym logowaniem, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Brak zgody powoduje przerwanie procesu pierwszego logowania. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna i nie stanowi zawarcia Umowy. 
   Po zarejestrowaniu, Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej automatycznie wygenerowaną w Serwisie wiadomość, potwierdzającą rejestrację z linkiem aktywacyjnym do utworzonego Konta. Na podany przy rejestracji numer telefonu komórkowego wysyłane jest hasło. 
   W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w ust. 3., Użytkownik lub Usługodawca obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim Koncie lub Subkoncie utworzonym po potwierdzeniu rejestracji. 
   Podczas logowania Użytkownik wprowadza, nazwę konta, login i hasło. 
   Login Użytkownika stanowi jego adres email. Nazwa konta jest kontem utworzonym przez Usługobiorcę. 
   W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj dane logowania”. W tym przypadku powinien postępować zgodnie z zamieszczoną w Serwisie instrukcją.
   Po zakończeniu procesu rejestracji utworzone jest Konto lub Subkonto użytkownika. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik zmienia hasło. 
   Użytkownik otrzymuje dostęp do Oprogramowania w wersji określonej w dniu zaakceptowania Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę rozwoju Oprogramowania, udostępniać Użytkownikowi nowe wersje Oprogramowania w ramach Abonamentu. 

   § 6. Prawa i obowiązki Użytkownika.
    
   Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie. 
   Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
   Użytkownik nie może udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystania z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu i hasła. 
   Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
   Użytkownik ma obowiązek zweryfikować poprawność wyliczeń wykonanych przy użyciu aplikacji, gdy oprogramowanie jest jedynie narzędziem wspomagającym wykonywanie czynności księgowych. 
   Użytkownik po logowaniu otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta lub Subkonta, którego zakres jest określony w niniejszym regulaminie. Użytkownika do konta lub subkonta przypisuje Usługobiorca. Subkonto Księgowa – dedykowane jest dla księgowych bezpośrednio rozliczających przedsiębiorców. Księgowa widzi tylko swoich klientów i ich dane księgowe. Może te dane modyfikować, dodawać, drukować i eksportować. Księgowa ma dostęp do kalendarza zawierającego terminy czynności księgowych. Księgowa ma możliwość zmiany danych klienta i jego kontrahentów. Za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem, Księgowa może tworzyć konta pracowników, które umożliwiają wygenerowanie podstawowej umowy o pracę, rozliczenie pracownika z ZUS i z urzędem skarbowym. Subkonto Kadrowej - dedykowane jest dla kadrowych oraz księgowych dokonujących rozliczeń pracowników. Kadrowa może wprowadzać, modyfikować, dodawać, drukować oraz eksportować dane pracowników których rozlicza. Kadrowa ma również dostęp do generatora umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, może dokonywać wszystkich rozliczeń pracownika (wynagrodzenie, ZUS, podatek dochodowy, wypełniania deklaracji podatkowych), dostęp do ewidencji czasu pracy oraz ewidencję pojazdów przypisanych pracownikom. Kadrowa będzie miał dostęp do grafiku pracy, kalendarza oraz wiedokonferencji. Konto Przedsiębiorca- dedykowane jest przedsiębiorcom – klientom księgowej. Konto to umożliwia dostęp do danych klienta w formie do odczytu bez możliwości zmiany danych znajdujących się na Koncie. Klient będzie mógł modyfikować dane tj. logo, dane kontrahenta, numery kont bankowych itp. Konto umożliwi wystawianie faktur i automatyczne pobieranie niezbędnych danych z GUS. Konto umożliwi korzystanie z kalendarza, który będzie zawierał terminy dotyczące zdarzeń księgowo-podatkowych oraz innych terminów wprowadzonych przez Klienta. Przedsiębiorca posiada możliwość wprowadzania do serwisu plików w formie pdf lub jpg, exportu danych, drukowania danych i tworzenia raportów na podstawie wprowadzonych danych. Przedsiębiorca za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem, może skorzystać z usługi Kadry w trybie do odczytu, która umożliwia tworzenie kont pracowników. Subkonto Pracownika- dedykowane jest dla pracowników Usługobiorcy, oraz pracowników Przedsiębiorcy. Pracownicy, logując się uzyskując dostęp do dokumentacji osobowej i księgowej dotyczącej stosunku pracy łączącego ich z pracodawcą. Pracownicy mają dostęp do ewidencji czasu pracy oraz ewidencji pojazdów firmowych im przypisanych. Subkonto Pracownika umożliwia również rozliczanie „kilometrówki”. 6.9. Możliwość korzystania z ww. konta lub subkonta trwa do czasu usunięcia konta przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie chciał usunąć konto lub subkonta, Usługodawca wyśle na adres e-mail użytkownika informację, umożliwiając użytkownikowi eksport danych zawartych w serwisie w formie plików pdf lub xls. 
   Na prośbę użytkownika Konta Przedsiąbiorca, konto nie zostanie usunięte jednakże, pod warunkiem akceptacji Regulaminu korzystania z serwisu brokeria.pl przez usługobiorcę. 

   § 7 Prawa i obowiązki Usługodawcy.
    
   Usługodawca podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Usługi przez 24 godziny na dobę, przez cały rok oraz aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym i prawnym. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji serwisu bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika. 
   Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu w przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej. Każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godziny. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany na 5 dni przed planowaną przerwą. Administrator będzie dążył do tego, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych, między godziną 22, a 5 rano. 
   Usługodawca gwarantuje pomoc techniczną w zakresie problemów technicznych związanych z użytkowaniem Oprogramowania. Zapytania można przesyłać drogą e-mail na adres: pomoctechniczna@brokeria.pl. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzi na przesłane zapytania były przekazywane w jak najkrótszym czasie. 
   Usługodawca podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w § 10., w celu ochrony danych Użytkownika. 

   §8. Zasady odpowiedzialności.
    
   Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
   Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu danych nieprawdziwych, w tym generowania nieprawdziwych dokumentów księgowych ani za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o dane wygenerowane przez Oprogramowanie. 
   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim lub niewłaściwego zabezpieczenia komputera. 
   Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od niego, w tym między innymi: 
   a) brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami, na których jest uruchomione Oprogramowanie, 
   b) nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Oprogramowania, 
   c) awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Oprogramowania,
   d) zdarzenia o charakterze siły wyższej, 
   e) działanie osób trzecich. 8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane podczas konsultacji telefonicznych, przekazywanych osobiście lub drogą mailową. 
   Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii danych Użytkownika codziennie w ramach instalacji produkcyjnej. Odtworzenie danych z kopii jest równoznaczne z przywróceniem całego Konta Użytkownika wraz z wprowadzonymi danymi i plikami według stanu na dzień w którym była wykonana kopia zapasowa. Odtworzenie danych z kopii jest odpłatne. 
   Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje @ brokeria.pl
   Zakazane jest tworzenie i przechowywanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania dostępu do danych o treści niezgodnej z prawem.

   § 9. Zasady bezpieczeństwa.
   Użytkownik Serwisu powinien wyposażyć swój komputer w program antywirusowy i program typu firewall, które powinny być na bieżąco aktualizowane. 
   Użytkownik powinien unikać używania nieznanych komputerów – np. komputerów w kawiarenkach internetowych, hotelu lub innym miejscu publicznym. 
   Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
   Usługodawca ostrzega, że nigdy nie wysyła zapytań w formie e-mail, ani w żadnej innej formie do Użytkowników, z prośbą o podanie poufnych danych, odsyłając użytkowników do strony znajdującej się w linku załączonym do wiadomości. Takie wiadomości e-mail należy ignorować, gdyż mogą stanowić próbę pozyskania poufnych danych. Jeżeli Użytkownik otrzymał taką wiadomość powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. 
   W przypadku, gdy Użytkownik zauważy nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Usługodawcy. Przez nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu należy rozumieć m.in. nieprawidłowe wyświetlanie strony serwisu, niepoprawne działanie niektórych funkcji serwisu. 
   Inne zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną to: 
   a) Konie trojańskie. Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika; 
   b) Wirusy. Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika. 
   c) Spam. To nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że: powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach, przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie, powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej. Spam naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia. Spam narusza również prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci. Wiąże się również często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami, powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 
   d) Robaki. Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

   §10. Przechowywanie danych i przetwarzanie danych osobowych.
    
   Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności lub w trakcie procesu zawierania umowy drogą telefoniczną. 
   Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wystawianych przez Użytkownika faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usługi oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu. ]

   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   a) cele przetwarzania;
   b) kategorie odnośnych danych osobowych; 
   c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 
   d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   e) nformacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
   g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
   Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
   a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
   c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
   d)  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na: 
   a) przetwarzaniedanych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis; 
   d) na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych: • adres IP, • wywołany adres internetowy (URL), • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, • innych informacji transmitowanych protokołem http. 
   f) otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 
   Użytkownik jest administratorem danych osobowych   przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
   Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu. 
   Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
   Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu niezbędnym dla realizacji Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę. 
   Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenie Usług.
   Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.

   § 11. Zmiany Regulaminu
    
   Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu. 
   Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie poprzez udostępnianie treści nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu. 
   Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, fax) w terminie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji. 

   § 12. Polityka dotycząca Ciasteczek
    
   Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz oprogramowania udostępnianych przez Użytkownika w serwisie taxportal.pl. 
   Przez używanie stron internetowych oraz Oprogramowania Użytkownik wyraża zgodę na używanie Ciasteczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez strony internetowe oraz Oprogramowanie Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej oraz Oprogramowania. 
   Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
   Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
   Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

   § 13. Postanowienia końcowe
    
   Usługodawca udostępniając Oprogramowanie nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek usługi, bądź doradztwa związanych z czynnościami księgowymi. Użytkownik samodzielnie korzysta z Oprogramowania. 
   W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
   Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z Użytkownikami i Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
   Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
Dzień dobry, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.